Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zachter Yoga

1. Definities
1.1 Zachter Yoga:
Wilma Ruinemans, ingeschreven in het handelsregister (KvK) onder nummer 69375518 , gevestigd aan Weden 16, 7815 PH Emmen.
1.2 Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Zachter Yoga deelneemt aan de yogalessen, workshops en coaching. Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, waarbij Zachter Yoga zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Strippenkaarten/credits, Losse Lessen, privélessen,  en workshops.  Door deelname aan een les, workshop, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Zachter Yoga/Wilma Ruinemans kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Zachter Yoga/Wilma Ruinemans zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2.4 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van Zachter Yoga zijn betrokken.

3. Strippenkaarten/credits, Losse Lessen en privélessen en Lesrooster
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een Strippenkaart/200 credits. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2. Strippenkaarten/200 credits hebben een geldigheidsduur van 4 maanden.

3.3 Zachter Yoga geeft de volgende kaarten uit:

STRIPPENKAARTEN/CREDITS

Deze kaart geeft recht op 200 credits. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden. Deze kaart is geldig op de Hatha lessen, de Yin lessen (ook de gevorderden lessen) en de XL lessen/workshops  van 2 uur.

De volgende hoeveelheid credits worden afgeschreven:

Les van 60 minuten: 20 credits

Les van 90 minuten: 30 credits

Les van 120 minuten: 40 credits

PROEFSTRIPPENKAART

Deze kaart geeft recht op 3 proeflessen/60 credits. De kaart is van toepassing op alle lessen van 1 uur. De kaart heeft een geldigheidsduur van 2 maanden.

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Zachter Yoga.

PRIVÉLES

Dit is een privéles voor 1 deelnemer. Deze duurt 1 uur. Er is een mogelijkheid om na persoonlijk overleg met Wilma Ruinemans deze les samen met 1 andere persoon te volgen. Deze les vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip/locatie. Altijd vooraf in overleg met Wilma Ruinemans.

3.4 Producten (losse lessen, strippenkaarten en privélessen) worden via het reserveringssysteem/de website www.zachteryoga.nl  aangeschaft.

3.5 Wanneer credits niet opgemaakt kunnen worden, neemt deelnemer contact op met Zachter Yoga. Deze zal het restant overhevelen op de nieuwe strippenkaart. Wanneer er geen nieuw product aangeschaft wordt, vervallen deze credits.

3.6 Aan- en afmelden van de lessen geschiedt via het reserveringssysteem /de website www.zachteryoga.nl , maar een berichtje wordt ook zeer op prijs gesteld.

3.7 Deelnemers dienen zichzelf via het online reserveringssysteem aan te melden voor de lessen. Het lesrooster staat tijdig online. Het verdient de voorkeur om zich aan te melden voor een vaste les in de week.

3.8  Afmelden van de lessen. Het is mogelijk een les te annuleren tot 2 uur voorafgaand aan de start van de les. Indien een les tijdig is afgemeld, worden de credits teruggestort. Bij te laat of niet afmelden worden de verschuldigde credits automatisch afgeschreven.

3.9 De strippenkaart is in overleg met Zachter Yoga/Wilma Ruinemans overdraagbaar. Het is mogelijk om op 1 strippenkaart meerdere deelnemers aan te melden voor een les.

3.10 Wachtlijst. Het is voor deelnemer mogelijk om bij een volle les zich via het reserveringssysteem op de wachtlijst te plaatsen. Wanneer er een plek vrijkomt wordt deelnemer automatisch in deze les bijgeschreven. Deelnemer krijgt hiervan een melding per email en  kan het ook in de reserveringssysteem inzien onder ‘mijn boekingen’.

3.11 Bij minder dan 5 deelnemers aan een les, wordt de les automatisch geannuleerd en credits teruggestort. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een andere les.

3.12 Het lesrooster staat tijdig online. Van veranderingen in het lesrooster ontvangen de deelnemers een email.

3.13 Vakanties en feestdagen. In de zomervakantie zal er een zomerrooster beschikbaar zijn. De zomervakantie valt niet onder de geldigheidsduur van de strippenkaart  evenals de zomervakantie van Wilma Ruinemans. De geldigheidsduur van de strippenkaarten worden dus verlengd met deze weken. Tijdens feestdagen en schoolvakanties (Rijksoverheid, regio Noord) wordt geen les gegeven. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een andere les in deze week (in geval van feestdagen). Strippenkaarten worden niet verlengd tijdens deze vakanties  en feestdagen.

3.14 Zachter Yoga, Wilma Ruinemans, behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht lessen te annuleren. Er zal altijd worden gepoogd een goede vervanger te vinden voor de lessen.

4. Betaling en prijswijzingen

4.1 Betaling van de producten geschiedt via website via ideal. (in het geval dat dit niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid via een betaalverzoek van Wilma Ruinemans te betalen)

4.2 Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Je mag het product met resterende credits na overleg met Wilma Ruinemans overdragen aan een ander.

4.3 Zachter yoga/ Wilma Ruinemans behoudt zich het recht voor tussentijds de prijzen te wijzigen. Deelnemers worden hiervan tijdig per email op de hoogte gesteld.

5. Aansprakelijkheid en risico

5.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Zachter Yoga, Wilma Ruinemans, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de yogastudio. De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel tijdens of na de les.

5.2 Voor aanvang is deelnemer verplicht om lichamelijke en/of psychische/ klachten of zwangerschap te melden aan de docent, zodat zij hiermee rekening kan houden of eventuele alternatieven kan aandragen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn. Deelnemer werkt binnen eigen grenzen en raadpleegt een arts of therapeut over wat wel/niet gedaan mag worden.

6. Huisregels

6.1 De yogastudio/zaal mag niet betreden worden met schoenen. Mobiele telefoons gaan op stil of uit. Indien het nodig is je telefoon aan te hebben in het geval van bijzondere omstandigheden, stel je de docent hiervan voorafgaand aan de les op de hoogte. Geen parfum dragen tijdens de les, daar dit voor andere deelnemers als storend kan worden ervaren.

7. Persoonsgegevens

7.1  Zachter Yoga verzamelt persoonsgegevens van haar deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Zachter Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
7.2 Zachter Yoga gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Zachter Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.
7.3. Zachter Yoga deelt de persoonsgegevens met Trainin, het online reserveringssysteem. Zachter Yoga geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden
7.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Zachter Yoga zal worden verwerkt, voor welke doeleinden Zachter Yoga dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.